KÄYTTÖEHDOT VUOKRALAISELLE

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Palveluntuottaja:
Redorent Oy, Y-tunnus 2773884-9
Joensuunkatu 7, 24100 Salo
info@redorent.fi 

1. Yleistä

Näissä ehdoissa määritellään Redorent Oy:n (jatkossa ”Redorent”) tuottaman ja ylläpitämän vuokralaiselle suunnatun ilmaisen Redorent-verkkopalvelun (jatkossa ”Palvelu”) käyttöehdot. 

Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi ja hakiessaan Palvelun kautta vuokralaiseksi Palvelussa ilmoitettuun vuokrakohteeseen, vuokralainen vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä rekisteröitymishetkestä alkaen. 

Redorent vahvistaa rekisteröinnin lähettämällä vuokralaiselle sähköpostin. 

2. Palvelun kuvaus

Palvelun tarkoituksena on helpottaa vuokranantajien ja vuokralaisten kohtaamista sekä vuokrasuhteen solmimista osapuolten välille. 

Palvelun avulla vuokralainen voi tehdä vuokralaisprofiilin ja vuokralaishakemuksen, jolla hän hakee vuokralaiseksi vuokranantajan Palvelussa ilmoittamaan vuokrakohteeseen. 

Vuokrakohdehakemusta tehdessään vuokralainen hyväksyy käyttöehdot ja sen, että hänestä suoritetaan vuokralaisvalintaa varten luottotietotarkastus. Hyväksyntä annetaan kehittynyttä sähköistä allekirjoitusmenetelmää käyttäen. 

Palvelu muodostaa kaikista samaa vuokrakohdetta hakeneista vuokralaisista vuokranantajalle listan, joka helpottaa vuokranantajaa löytämään ja valitsemaan itselleen vuokrakohteeseensa sopivan vuokralaisen. 

Haettuaan vuokrakohdetta vuokralainen saa sähköpostitse tietoa vuokralaisvalinnan etenemisestä. Vuokralainen saa Palvelun kautta sähköpostitse kutsun vuokrakohteen näyttöön. Vuokranantaja tekee vuokralaisvalinnan Palvelussa ja vuokranantajan valitsema vuokralainen saa sähköpostitse tiedon valinnasta. 

Palvelu lähettää sähköpostitse ilmoituksen kaikille vuokrakohdetta hakeneille vuokralaisille, kun vuokrakohteeseen on valittu toinen vuokralainen ja silloin, kun vuokranantaja on hylännyt vuokralaisen hakemuksen. 

Palvelu vertaa vuokralaisen profiilissa ja vuokrakohdehakemuksessa antamia tietoja sekä näiden luottotietoja vuokranantajan vuokrakohdeilmoituksessa oleviin tietoihin ja tuottaa näin arvion vuokralaisten soveltuvuudesta vuokranantajan vuokrakohteeseen. 

Vuokranantaja voi laatia Palvelun avulla henkilökohtaisella sopimustilillään elektronisen vuokrasopimuksen, jonka vuokranantaja ja vuokralainen voivat allekirjoittaa Palvelussa sähköisesti omilla käyttäjätileillään. Palvelun kautta solmittava vuokrasopimus voidaan myös tulostaa ja allekirjoittaa paperiversiona. 

Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä ympärivuorokautisesti, mutta Redorentilla on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä kokonaan tai osittain Palvelun muutosten, huollon, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Redorent pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan nettisivuillaan tällaisista katkoksista hyvissä ajoin. 

3. Redorent muuttotarkastus

Muuttotarkastus-palvelua voi käyttää vuokranantaja tai vuokralainen. 

Redorentin Muuttotarkastus-palvelua käytetään vuokra-asunnon kunnon dokumentointiin vuokralaisen muutettaessa tai kun vuokrasopimus on päättynyt ja vuokralainen muuttaa pois asunnosta. Vuokralainen voi myös voimassa olevan vuokrasuhteen aikana dokumentoida asunnon, jos ei ole sitä tehnyt asuntoon muuttaessa. Vuokralainen pystyy välittämään muuttotarkastuksen yhteenvedon vuokranantajalleen ja näin turvaamaan omat oikeutensa. 

Redorentin tarjoama palvelu on ainoastaan alusta asunnon dokumentointiin, eikä Redorent vastaa tai ota kantaa osapuolten erimielisyyksiin liittyen asunnon kuntoon, kulumiseen tai mahdollisiin vaurioihin, jotka ovat syntyneet vuokrasuhteen aikana. 

Redorent säilyttää kohteen dokumentointitietoja niin kauan kuin rekisteröitynyt käyttäjä näkee sen tarpeelliseksi. Rekisteröitynyt käyttäjä voi koska tahansa poistaa tietonsa palvelusta. 

Redorentin muuttotarkastus palvelu on kaikille käyttäjille täysin maksuton palvelu.

4. Vuokralaisen oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Rekisteröitymällä Palveluun, vuokralainen saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. 

Vuokralaisen tulee olla vähintään 18-vuotias, täysivaltainen luonnollinen henkilö. 

Vuokralainen antaa rekisteröityessään Redorentin vaatimat rekisteröintitiedot sähköpostiosoitteen ja salasanan, joiden avulla Redorent tunnistaa vuokralaisen tämän käyttäessä Palvelua. 

Vuokralaisen antama sähköpostiosoite toimii Palvelun käyttäjätunnuksena. Salasanan tulee olla vähintään kahdeksan merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää vähintään yksi iso kirjain (A-Z) ja yksi pieni kirjain (a-z), yksi numero (0-9) ja yksi erikoismerkki (. , : ; > * – + = ! ? @ $ & ( ) /).

Vuokralainen sitoutuu käyttämään ja säilyttämään huolellisesti henkilökohtaista salasanaansa ja käyttäjätunnustaan. Vuokralainen ei saa luovuttaa saamaansa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle ja on vastuussa niiden käytön asianmukaisuudesta. 

Vuokrakohdetta hakiessaan vuokralainen antaa itsestään vuokrakohdehakemusta varten tarvittavat tiedot ja luo itselleen samalla Palveluun vuokralaisprofiilin. 

Vuokralainen antaa Redorentille oikeuden suorittaa luottotietojensa tarkistuksen lähettäessään vuokrakohdehakemuksen. 

Vuokralainen vakuuttaa antavansa vuokrakohdetta hakiessaan oikeat ja totuudenmukaiset tiedot itsestään ja että näiden tietojen antaminen vastaa Palvelun käyttötarkoitusta. Vuokralainen vakuuttaa myös, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien eikä Redorentin oikeuksia. 

Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan Redorentille välittömästi, mikäli hänen rekisteröinnin yhteydessä antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. 

Vuokranantajan ja vuokralaisen välillä solmitut sähköisesti allekirjoitetut vuokrasopimukset tallentuvat automaattisesti sekä vuokranantajan että vuokralaisen käyttäjätilille. Sähköisesti allekirjoitetun vuokrasopimuksen voi myös tallentaa Palvelun ulkopuolelle joko sähköisesti tai paperiversiona 

Vuokralaiset ovat antaneet vuokralaisprofiilissaan olevat tiedot itsestään ja vuokraustarpeestaan ainoastaan hakeakseen Palvelussa ilmoitettua vuokrakohdetta. Vuokralainen antaa Redorentille oikeuden luovuttaa vuokralaishakemuksen edelleen vuokranantajalle. 

Palvelun kautta vuokranantajalle luovutettava vuokralaislista on tarkoitettu vain vuokranantajan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön ja vuokranantaja on vuokrakohdetta ilmoittaessaan sitoutunut olemaan käyttämättä vuokralaisista saatuja tietoja muuhun tarkoitukseen kuin vuokralaisen hakuun Palvelussa ilmoittamalleen vuokrakohteelle. Vuokranantaja on sitoutunut olemaan luovuttamatta saamiaan tietoja kolmansille osapuolille. 

Palvelun käyttö täydessä laajuudessaan edellyttää, että vuokralaisella on internetyhteys ja hänen tulee käyttää aina uusimpia selaimia ja mahdollistaa niiden rajoittamaton toiminta tietokoneellaan (muun muassa sallimalla evästeet). Vuokralainen vastaa siitä, että hänen käytössään on Palvelun käyttöä varten tarpeelliset laitteet sekä näihin laitteisiin sekä niiden suojaukseen liittyvistä kustannuksista. Palvelun käyttö voi olla rajoittunutta, jos vuokralainen käyttää vanhentunutta tai poikkeuksellista teknologiaa.

5. Redorentin oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Redorent voi olla julkaisematta vuokralaisen vuokrakohdehakemusta tai muokata sitä, jos se katsoo, että tiedot ovat harhaanjohtavia tai loukkaavia, sisältävät asiaankuulumatonta aineistoa, ovat näiden ehtojen vastaisia tai eivät muusta syystä kelpaa julkaistavaksi Palvelussa. 

Redorent toimii ainoastaan vuokralaisten profiilien välittäjänä eikä osallistu millään tavalla vuokralaisen valintaan. Redorent ei vastaa siitä, valitaanko vuokralainen Palvelun kautta hakemaansa vuokrakohteeseen vuokralaiseksi. Vastuu vuokralaisen valinnasta on yksin vuokranantajalla. 

Redorent ei takaa vuokralaisen antamien tietojen oikeellisuutta eikä ole vastuussa vuokralaisen profiilissaan antamista vääristä tiedoista. Redorent ei takaa vuokrakohdeilmoituksen oikeellisuutta eikä ole vastuussa vuokrakohdeilmoituksessa olevista virheellisistä tiedoista. 

Redorent ei vastaa elektronisen vuokrasopimuksen ehtojen soveltumisesta vuokrakohteeseen eikä ehtojen noudattamisesta. Elektronisen vuokrasopimuksen ehtoja sovelletaan vuokranantajan ja vuokralaisen välille syntyvään sopimussuhteeseen. Redorent ei ole vuokrasopimuksen osapuoli vaan vuokrasopimus syntyy Palvelussa vuokranantajan ja vuokralaisen välille. Vuokrasopimuksen sisältö on tekijänoikeuksien suojaamaa ja kaikki Palvelun kautta solmittuihin vuokrasopimuksiin liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat Redorentille. 

Redorent ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista Palvelun käytössä, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Redorentillä on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä esim. Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi. 

Redorentilla on tietoturvasyistä, milloin tahansa oikeus edellyttää vuokralaista vaihtamaan tämän käyttäjätiliin liitetty salasana. Redorentin edellyttämät salasanamuutokset tulee toteuttaa viivytyksettä ja niiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa hetkellisiä katkoksia vuokralaisen Palvelun käyttöön. 

Redorentilla on oikeus perua ja evätä vuokralaisen Palvelun käyttö sellaiselta vuokralaiselta, jonka antamat tiedot se on havainnut epäluotettaviksi tai epäasiallisiksi tai jos Redorent havaitsee vuokralaisen toimineen näiden käyttöehtojen tain lain määräysten vastaisesti. 

Redorent ei ole vastuussa minkään muun verkkosivuston sisällöstä, mukaan lukien ne sivustot, joilta vuokralainen on siirtynyt sivustolle tai jolle vuokralainen siirtyy sivustolta. Redorentin kotisivuilla mahdollisesti olevat linkit kolmannen osapuolen verkkosivustolle eivät tarkoita, että Redorent olisi tarkastanut tai hyväksynyt näiden kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisällön. Redorent ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustojen tai niillä olevien tietojen oikeellisuudesta. 

Redorent on velvollinen säilyttämään vuokralaisen käyttäjätilille luodut ja tallennetun vuokralaisprofiilin ja vuokrakohdehakemukset 3 kuukautta niiden luomisesta sellaisen vuokralaisen osalta, joka ei ole tullut valituksi hakemaansa vuokrakohteeseen. 

Redorent on velvollinen säilyttämään vuokranantajan ja vuokralaisen välille tehdyt vuokrasopimukset niiden voimassaoloajan. Lisäksi Redorent on velvollinen säilyttämään valituksi tulleiden vuokralaisten vuokrakohdehakemukset ja vuokralaisprofiilit 3 kuukautta sen jälkeen, kun vuokrasopimus on päättynyt. 

6. Muutokset käyttöehtoihin ja -edellytyksiin

Redorent pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta vuokralaiselle sähköpostitse ja kotisivuillaan vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. 

7. Vahingonkorvausvastuu

Redorent on velvollinen korvaamaan vuokralaiselle ainoastaan Redorentin törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneen välittömän vahingon. Redorent korvaa ainoastaan vuokralaiselle vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset. Redorent ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista. Ellei vuokralainen ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. 

Redorent ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Redorentin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 

8. Sopimuksen siirtäminen

Redorentilla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle, jolla on vastaava oikeus siirtää sopimus edelleen. 

9. Tietosuoja

Redorent käsittelee vuokralaisten henkilötietoja Palvelua koskevan tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Vuokralaisen tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.redo.rent/tietosuojaseloste-vuokralaisrekisteri. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin. 

10. Valvontaviranomainen

Redorentin toimintaa valvoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston alainen kuluttaja-asiamies www.kkv.fi. 

11. Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

Käyttöehtojen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. 

Vuokralaisen Redorentiä vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vuokralaisella on Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. 

Vuokralaisella, joka on kuluttaja-asemassa, on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (http://kuluttajariita.fi/fi/). 

12. Vuokralaisen hyväksyntä ja vahvistus

Luodessaan vuokrakohdehakemuksen vuokralainen hyväksyy nämä käyttöehdot kehittynyttä sähköistä allekirjoitusmenetelmää käyttäen. 

Jaa tämä: