ETÄMYYNNIN YLEISET ENNAKKOTIEDOT

Tämä tiedote sisältää kuluttajalle kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevan 6 luvun mukaan ennen sopimuksen tekemistä annettavat yleiset ennakkotiedot. Palvelukohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot ilmoitetaan vuokranantajan ja vuokralaisen käyttöehdoissa. 

Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä tehtävää kulutushyödykesopimusta, joka tehdään ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka tekemiseen käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintä. 

Palveluntuottaja

Redorent Oy (jatkossa ”Redorent”)
Y-tunnus: 2773884-9
Joensuunkatu 7, 24100 Salo
www.redo.rent
020 128 08 00
info@redorent.fi

Redorent Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Tietoa palvelusta

Ennakkotiedot, käyttö- ja sopimusehdot sekä asiakaspalvelu ovat saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina ja Redorentin tarjoamiin palveluihin sovelletaan Suomen lakia. 

Redorent tarjoaa vuokranantajille ja vuokralaisille sähköisesti erilaisia maksuttomia ja maksullisia vuokraustoimintaan liittyviä palveluja. 

Vuokranantajalle tarjolla on maksullinen vuokrakohdeilmoituspalvelu, johon sisältyy sähköisen vuokrasopimuksen laadintapalvelu, vuokralaisen valintapalvelu, kuukausimaksullinen reskontrapalvelu vuokranmaksujen seurantaan sekä muuttotarkastuspalvelu, jolla vuokranantaja pystyy dokumentoimaan vuokra-asunnon kunnon. Lisätietoa näistä palveluista löytyy vuokranantajan käyttöehdoista. 

Vuokralainen voi luoda palvelussa itselleen maksuttoman vuokralaisprofiilin, jonka avulla on mahdollista hakea Redorent-palvelussa olevia tai mitä tahansa muitakin vuokrakohteita. Vuokralaisella on myös mahdollisuus käyttää maksutonta muuttotarkastus-palvelua, jolla vuokralainen pystyy dokumentoimaan vuokra-asunnon kunnon. Lisätietoa näistä palveluista löytyy vuokralaisen käyttöehdoista. 

Hinnasto

Redorentin tarjoamien eri palvelujen hinnat ja niiden määräytymisperusteet sekä maksamista koskevat järjestelyt ilmenevät palveluhinnastosta. Redorentilla on oikeus tehdä hinnanmuutoksia käyttöehdoissa määritellyn mukaisesti. 

Valvontaviranomainen

Redorentin toimintaa valvovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi). 

Peruuttamisoikeus

Vuokranantaja 

Vuokranantajalla ei ole vuokrakohdeilmoituksen julkaisun jälkeen kuluttajansuojalain mukaista oikeutta peruuttaa palvelua. 

Vuokranantajalla on oikeus peruuttaa reskontrapalvelu ilmoittamalla tästä Redorentille 14 päivän kuluttua reskontrapalvelua koskevan sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin vuokranantaja on saanut pysyvällä tavalla nämä palvelua koskevat ennakkotiedot. 

Jos vuokranantaja peruuttaa sopimuksen, hän on velvollinen korvaamaan Redorentille reskontrapalvelun kustannukset niiltä osin kuin Redorent on sopimuksen mukaisesti tosiasiallisesti suorittanut palvelua ennen sen peruuttamista. 

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä seuraavat tiedot: 

– vuokranantajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus 

– ilmoitus peruuttamisesta 

– paikka ja päiväys 

Peruuttamisilmoitus on toimitettava sähköpostitse osoitteella info@redorent.fi. Vuokranantaja voi käyttää peruuttamisilmoituksen tekoon peruuttamislomaketta. 

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että vuokranantaja lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä vuokranantajan ja vuokralaisen tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Redorentin asiakaspalveluun, puhelimitse 020 128 08 00 tai sähköpostitse osoitteella info@redorent.fi. 

Vuokranantajan ja vuokralaisen tulee viipymättä ilmoittaa Redorentille tämän tarjoamaan palveluun liittyvästä virheestä ja virheeseen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. 

Käyttöehtojen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. 

Vuokranantajan, joka on luonnollinen henkilö, Redorentiä vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vuokranantajalla on Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Vuokranantajalla, joka on kuluttaja-asemassa, on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (http://kuluttajariita.fi/fi/).

Jaa tämä: